*Click image to zoom in.

Christmas Tree

¥240

Aka Hana (Red Nose of Reindeer)

¥240

Snow Man

¥240

Kaza Hana

¥240

Shiba No Yuki

¥220

Nan Ten

¥220

Sazanka

¥220

Housaku

¥220